ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะจัดจ้างผลิตเอกสารประกอบการอบรมฯ จำนวน ๗๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

26 ส.ค. 2565

224 view

จารุรัตน์ ทับทิม


ดาวน์โหลดไฟล์ เอกสาร.pdf

จัดซื้อจัดจ้าง อื่นๆ

Share