ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อชุดตรวจ COVID-19 จำนวน ๖๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ส.ค. 2565

22 view

จารุรัตน์ ทับทิม


ดาวน์โหลดไฟล์ cobid -19.pdf

จัดซื้อจัดจ้าง อื่นๆ

Share