ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ความเท่าเทียมระหว่างเพศ เพื่อประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ระยะ ๕ ปี

10 ส.ค. 2565

192 view

สิริยาภรณ์ แดงกูร

จัดซื้อจัดจ้าง อื่นๆ

Share