ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดการอบรม พัฒนาวิทยากรด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ก.ค. 2565

11 view

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ สค

จัดซื้อจัดจ้าง อื่นๆ

Share