ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำสำเนาผลงานวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก ผลงานวิชาการด้านการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ จำนวน ๑๘๐ เล่ม

22 ก.ค. 2565

18 view

สิริยาภรณ์ แดงกูร

จัดซื้อจัดจ้าง อื่นๆ

Share