ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองเจ้าหน้าที่ร่างขอบเขตของงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในการจัดประชุมการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนงานด้านครอบครัว”

20 ก.ค. 2565

13 view

จารุรัตน์ ทับทิม


ดาวน์โหลดไฟล์ หนังสือรับรอง.pdf

หนังสือรับรองการขัดกัน อื่นๆ

Share