ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างเหมาบริการยานพาหนะรวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าธรรมเนียมผ่านทาง จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 ก.ค. 2565

222 view

จารุรัตน์ ทับทิม


ดาวน์โหลดไฟล์ ยานพาหนะ.pdf

จัดซื้อจัดจ้าง อื่นๆ

Share