ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองการขัดกันการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ

20 ก.ค. 2565

12 view

จิราพร ยืนยงกุล


ดาวน์โหลดไฟล์ 220720123601.pdf 220720123708.pdf

หนังสือรับรองการขัดกัน อื่นๆ

Share