ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองเจ้าหน้าที่ร่างขอบเขตของงานและผู้ตรวจรับพัสดุ จ้างทำเอกสารประกอบการอบรม ในการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558

12 ก.ค. 2565

24 view

สิริยาภรณ์ แดงกูร

หนังสือรับรองการขัดกัน อื่นๆ

Share