ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการเพื่อร่วมเป็นวิทยากรและเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การนำเอาแนวคิด GRB ไปประยุกต์ใช้เพื่อการจัดทำงบประมาณของเทศบาลตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี” คัน

11 ก.ค. 2565

215 view

สิริยาภรณ์ แดงกูร

จัดซื้อจัดจ้าง อื่นๆ

Share