ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 3

8 ก.ค. 2565

13 view

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ สค

หนังสือรับรองการขัดกัน อื่นๆ

Share