ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อแบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) เพื่อใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 ก.ค. 2565

139 view

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ สค

จัดซื้อจัดจ้าง อื่นๆ

Share