ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะจัดจ้างผลิตกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กสค)

30 มิ.ย. 2565

194 view

จารุรัตน์ ทับทิม


ดาวน์โหลดไฟล์ กระเป๋าใส่เอกสาร.pdf

จัดซื้อจัดจ้าง อื่นๆ

Share