ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองการขัดกันฯ จนท.จัดทำร่างขอบเขตของงาน และ จนท.ตรวจรับ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแนวทางและรูปแบบการทำงานของทีมสหวิชาชีพเพื่อลดความรุนแรงในครอบครัว ระหว่างวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมแบงค็อก มิดทาวน์ กรุงเทพฯ

30 มิ.ย. 2565

15 view

จารุรัตน์ ทับทิม


ดาวน์โหลดไฟล์ หนังสือรับรอง.pdf

หนังสือรับรองการขัดกัน อื่นๆ

Share