ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองการขัดกันฯ จนท.จัดทำร่างขอบเขตของงาน และ จนท.ตรวจรับ จนท.ช่วยปฏิบัติงาน ศปก.สค (นักพัฒนาสังคม) (นางสาวกรรณพร แข็งเขตร์กิจ)

28 มิ.ย. 2565

9 view

จารุรัตน์ ทับทิม

หนังสือรับรองการขัดกัน อื่นๆ

Share