ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

พม. โดย สค. เปิดศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวกรุงเทพมหานคร

23 มิ.ย. 2565

24 view

ปุณณัตถ์ สามชูศรี

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ ลาดพร้าว นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสำหรับแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวสตรีที่ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รวมถึงกลุ่มพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่ประสบปัญหาการเลี้ยงดูบุตรเพียงลำพัง ที่ตกงาน ไม่มีรายได้ นับเป็นกลุ่มเปราะบางที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือในลำดับแรก ด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อแก้ปัญหาให้ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมถึงมีช่องทางการเข้าถึงบริการของกลุ่มเป้าหมาย โดยมี สางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวร่วมในกิจกรรมเปิดศูนย์บริการดังกล่าวดังกล่าว