ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

พม. โดย สค. แสดงความช้อคิตเห็นต่อการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัดของ สว. เพื่อพิจารณาทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 - 11 ตามมติ อ.ก.พ.ร.

23 มิ.ย. 2565

12 view

ปุณณัตถ์ สามชูศรี

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารธัญญวิชญ์ สถาบันพระประชาบดี ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 - 11 ตามมติ อ.ก.พ.ร. และแสดงความช้อคิตเห็นต่อการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัดของ สว. วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 - 11 ตามมติ อ.ก.พ.ร. เพื่อให้เกิดการทบทวนบทบาท ภารกิจ หน้าที่ อำนาจ และปรับกระบวนการทำงานหรือปรับกระบวนใหม่ (process redesign) ของสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 - 11 ให้สอดรับกับมติ อ.ก.พ.ร. เพื่อเป็นข้อเสนอต่อกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี ผู้บริหาร ผู้แทนกรมฯ และ เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว