ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

พม. โดย สค. เพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพให้แก่เครือข่ายกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ในประเด็นการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว (ทุกช่วงวัย) ครั้งที่ 2

23 มิ.ย. 2565

8 view

ปุณณัตถ์ สามชูศรี

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.45 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting นางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรด้านครอบครัว ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนงานด้านครอบครัว การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว (ทุกช่วงวัย) วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพให้แก่เครือข่ายกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ในประเด็นการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว (ทุกช่วงวัย) และสามารถนำทักษะองค์ความรู้ที่ได้รับนำไปถ่ายทอดสู่ กลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถเป็นวิทยากรแกนนำระดับจังหวัด และ ระดับชุมชน เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ต่อไป โดยมี เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด วิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัด คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 8 แห่ง เจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 4 แห่ง เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัว สภาเด็กและเยาวชน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้บริหาร สค. และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว