ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองการขัดกัน จนท.จัดทำร่างขอบเขตของงาน และผู้ตรวจรับพัสดุในการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว (กสค.) ครั้งที่ 3/2565

14 มิ.ย. 2565

19 view

จารุรัตน์ ทับทิม


ดาวน์โหลดไฟล์ หนังสือรับรอง.pdf

หนังสือรับรองการขัดกัน อื่นๆ

Share