ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

🎉สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก เปิดรับสมัคร หลักสูตร ช่างซ่อมรองเท้า รุ่นที่ 2

8 มิ.ย. 2565

127 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

🎉สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก
เปิดรับสมัคร หลักสูตร ช่างซ่อมรองเท้า รุ่นที่ 2

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share