ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ออกหน่วยฝึกภาคปฏิบัตินอกสถานที่ เพื่อเพิ่มทักษะการ ตัดผม

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ

30 พ.ค. 2565

1657 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นางสาวจารุวรินทร์ ธนาชนะสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ โดย นายผดุงศักดิ์ เบ้าทอง ครูแผนกตัดผมชาย นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรตัดผมชาย ออกหน่วยฝึกภาคปฏิบัตินอกสถานที่ เพื่อเพิ่มทักษะการ ตัดผม และการให้บริการลูกค้าจากสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพมีทักษะและประสบการณ์ ณ โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ มีผู้มารับบริการตัดผมชาย จำนวน 59 คน พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของศูนย์ฯ ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 อย่างเคร่งครัดข่าวภูมิภาค อื่นๆ

Share