ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรอง จนท.ร่าง TOR และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ศปก.สค. (นักจิตวิทยา) (นางสาวดลนภา นามสำโรง)

27 พ.ค. 2565

21 view

จารุรัตน์ ทับทิม


ดาวน์โหลดไฟล์ หนังสือรับรอง ดลภา.pdf

หนังสือรับรองการขัดกัน อื่นๆ

Share