ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรอง จนท.ร่างขอบเขตและผู้ตรวจรับ จ้างเหมารถตู้รวมค่าน้ำม้นเชื้องเพลิงฯ การประชุมฯป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรีในระดับพื้นที่

26 พ.ค. 2565

17 view

สิริยาภรณ์ แดงกูร

หนังสือรับรองการขัดกัน อื่นๆ

Share