ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรอง คณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม (นางสาวพูนสุข ลิ่มโพธิ์)

25 พ.ค. 2565

143 view

สิริยาภรณ์ แดงกูร

หนังสือรับรองการขัดกัน อื่นๆ

Share