ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองเจ้าหน้าที่ร่างTORและผู้ตรวจรับพัสดุในการการประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างศักยภาพกลไกชุมชนในการจัดการปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร ต่อชุมชน ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2565 ณ สถาบันพระประชาบดี จังหวัดปทุมธานี

23 พ.ค. 2565

100 view

จารุรัตน์ ทับทิม


ดาวน์โหลดไฟล์ หนังสือรับรอง.pdf

หนังสือรับรองการขัดกัน อื่นๆ

Share