ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

🔰ประกาศรับสมัครหลักสูตรระยะสั้น 3 - 5 วัน 🔰 ➡️เรียนวันที่ 13- 17 มิถุนายน 2565 ‼️ ด่วน!!! รับจำนวนจำกัด‼️

20 พ.ค. 2565

30 view

รุ่งฤดี เภาพงษ์

🔰ประกาศรับสมัครหลักสูตรระยะสั้น 3 - 5 วัน 🔰
➡️เรียนวันที่ 13- 17 มิถุนายน 2565
‼️ ด่วน!!! รับจำนวนจำกัด‼️

หลักสูตรโภชนาการ หลักสูตร 5 วัน รับ 15 คน
หลักสูตรไฟฟ้าเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ หลักสูตร 5 วัน รับ 15 คน
หลักสูตรเสริมสวยสตรี หลักสูตร 3 วัน รับ 10 คน
คุณสมบัติ
- อายุ 15 ปีขึ้นไป
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
เอกสารการสมัคร
- ทะเบียนบ้าน
- บัตรประชาชน
- วุฒิการศึกษา
- ใบรับรองแพทย์
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง จำนวน 2 รูป
- หลักฐานการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างน้อย 2 เข็ม
** รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 8 มิถุนายน 2565 **
ดาวน์โหลดเอกสารและยื่นสมัครด้วยตนเองได้ ป้อม รปภ. ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จ.ชลบุรี หรือดาวน์โหลดเอกสาร ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์/ขนส่งเอกชน ได้ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2565 (ตามวันเวลาที่ประทับตราบนเอกสารทางไปรษณีย์/ขนส่งเอกชน)
ดาวน์โหลดใบสมัคร
ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ได้ที่
สมัครเรียนหลักสูตร.....วัน (โปรดระบุ)
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดชลบุรี
104 หมู่ 3 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 038-241980 (ฝ่ายฝึกอบรมภายในสถาบัน)

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share