ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

กิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ

11 พ.ค. 2565

1542 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นางสาวจารุวรินทร์ ธนาชนะสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่กลุ่มบ้านท่าล้ง หมู่ 5 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มและให้แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามโครงการกิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัดข่าวภูมิภาค อื่นๆ

Share

icon