ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

โครงการ On site สร้างเชฟอาหารไทยมืออาชีพ by พม. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะด้านการทำอาหาร

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

11 พ.ค. 2565

1467 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ จัดโครงการ On site สร้างเชฟอาหารไทยมืออาชีพ by พม. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะด้านการทำอาหาร 

ะหว่างวันที่ 27 - 29 เมษายน พ.ศ. 2565 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดโครงการ On site สร้างเชฟอาหารไทยมืออาชีพ by พม. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะด้านการทำอาหาร ยกระดับการประกอบอาชีพเชฟอาหารไทยให้มีมาตรฐานเป็นเชฟมืออาชีพ หรือสามารถทำธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว วิทยากรโดย เชฟชุมพล แจ้งไพร และทีมงาน จากสถาบันการอาหารไทย ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฯ และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการสร้างเชฟอาหารไทย by พม. จำนวน 42 คน โดยมีอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (นางจินตนา จันทร์บำรุง) และผู้บริหาร พม. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.ข่าวภูมิภาค อื่นๆ

Share