ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนกลไกป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว/สังคม ครั้งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น

3 พ.ค. 2565

21 view

จารุรัตน์ ทับทิม


ดาวน์โหลดไฟล์ รับรอง.pdf

หนังสือรับรองการขัดกัน อื่นๆ

Share