ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองการจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.) ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2 พ.ค. 2565

23 view

จารุรัตน์ ทับทิม


ดาวน์โหลดไฟล์ รับรอง.pdf

หนังสือรับรองการขัดกัน อื่นๆ

Share