ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองการขัดกันการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

26 เม.ย. 2565

28 view

จิราพร ยืนยงกุล


ดาวน์โหลดไฟล์ 220426122705.pdf