ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ปรกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 เม.ย. 2565

32 view

จิราพร ยืนยงกุล


ดาวน์โหลดไฟล์ 220426122642.pdf