ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองการขัดกันการจัดซื้อแบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง จำนวน 50 ชุด ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ

25 เม.ย. 2565

50 view

จิราพร ยืนยงกุล


ดาวน์โหลดไฟล์ 220425181825.pdf