ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองการขัดกันการจ้างจัดทำเอกสาร จำนวน 50 เล่ม ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ

25 เม.ย. 2565

48 view

จิราพร ยืนยงกุล


ดาวน์โหลดไฟล์ 220425180717.pdf