ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือก อพม.ดีเด่น/ดีเด่นพิเศษ ประจำปี 2565 จ.เชียงราย

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

21 เม.ย. 2565

1615 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ


ข่าวภูมิภาค อื่นๆ

Share

icon