ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองการขัดกันการจัดซื้อบัตรประจำตัวสำหรับบุคลากร เพื่อเข้าใช้พื้นที่อาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 เม.ย. 2565

35 view

ศุภาวรรณ ประสานทรัพย์