ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองการขัดกันสำหรับการจ้างผลิตสื่อเพื่อนครอบครัว

8 เม.ย. 2565

62 view

บดินทร เทพช่วย


ดาวน์โหลดไฟล์ ขัดกัน ผลิตสื่อ.pdf