ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองการขัดกันของการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา

30 มี.ค. 2565

73 view

ศศิวิภา ศิริรักษ์