ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศราคากลางเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 มี.ค. 2565

30 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศราคากลาง อื่นๆ

Share