ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองการขัดกันของการจ้างจัดทำเอกสารแนวทางการดำเนินงานและงบประมาณของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 100 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 พ.ย. 2564

55 view

จิราพร ยืนยงกุลดาวน์โหลดไฟล์ หนังสือรับรอง 100 ชุด.pdf

หนังสือรับรองการขัดกัน อื่นๆ

Share