ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองการขัดกันการจัดกิจกรรม "พม.สร้างสุข ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย"

29 พ.ย. 2564

54 view

ศศิวิภา ศิริรักษ์

หนังสือรับรองการขัดกัน อื่นๆ

Share