ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองการขัดกันการจ้างจัดงานแถลงข่าวโครงการสร้างเชฟอาหารไทย By พม. (Professional Thai Chef by MSDHS)

26 พ.ย. 2564

56 view

ทิพวรรณ เดชะ

หนังสือรับรองการขัดกัน อื่นๆ

Share