ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2565

7 เม.ย. 2565

812 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศกิจกรรมส่งเสริมองค์กรคุณธรรม1 คนดี มีจริยธรรม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

icon