ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ สค.

3 ก.พ. 2564

1839 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
ตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว


ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

การเผยแพร่ข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน

O1

โครงสร้าง

 • แผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่เป็นปัจจุบัน       
 • แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น
  สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

- O1

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

 • แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย*
  (1) ผู้บริหารสูงสุด
  (2) รองผู้บริหารสูงสุด
 • แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ชื่อ-นามสกุล
  (2) ตำแหน่ง
  (3) รูปถ่าย
  (4) ช่องทางการติดต่อ

- O2

O3

อำนาจหน้าที่

ข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

- O3

O4

แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน

 • แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
  (2) เป้าหมาย
  (3) ตัวชี้วัด 
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566

- O4.1

O4.2

O4.3

O5

ข้อมูลการติดต่อ


 • แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
   (1) ที่อยู่หน่วยงาน
   (2) หมายเลขโทรศัพท์ 
   (3) E-mail 
   (4) แผนที่ตั้ง

- O5.1

- O5.2

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

- O6.1

- O6.2

- O6.3

- O6.4

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
 • เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566

- O7.1

- O7.2

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8

Q&A

 • แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้
  โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น

- O8.1

O8.2O9

Social Network

 • แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น 

- O9.1

- O9.2

- O9.3

- O9.4

O9.5

O10

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน 

- O10

O10.1

แผนดำเนินงาน

O11

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

 • แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) โครงการหรือกิจกรรม
  (2) งบประมาณที่ใช้
  (3) ระยะเวลาในการดำเนินการ
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2566

- O11.1

- O11.2

O12

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

 • แสดงรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
  ประจำปีในข้อ o11

 • มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
 • สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน
  ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566- O12.1

- O12.2

O13

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

 • แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม
  (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
  (3) ปัญหา/อุปสรรค
  (4) ข้อเสนอแนะ
 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565


- O13.1

- O13.2

 

การปฏิบัติงาน

O14

คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน

 • แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน*
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด
  (2) สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด
  (3) กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร
 • จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ
  * กรณีมีองค์กรกลางที่มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้

- O14.1

- O14.2

- O14.3
การให้บริการ

O15

คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ

 • แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการ
  หรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน

 • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) บริการหรือภารกิจใด
  (2) กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร
 • หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ

- O15.1

- O15.2

- O15.3
O16

ข้อมูลเชิงสถิติ
การให้บริการ

 • แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
 • สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน
  ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

- O16

O17

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ

 • แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

- O17.1

O17.2


O18

E–Service

 • แสดงช่องทางการให้บริการหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
 • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

- O18.1

- O18.2

- O18.3

- O18.4

- O18.5

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O19

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 • แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560*
 • เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566
  * กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือการจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อ
  จัดจ้างในกรณีดังกล่าว

- O19.1

O19.2

O19.3

O19.4

- O19.5

O20

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

 • แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศ
  เชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 

 • เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566

- O20.1

O20.2

O20.3

O20.4

O20.5

- O20.6

O21

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 • แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน*
 • มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับ
  การคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
 • เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี
  พ.ศ. 2566

  *กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น

- O21.1

O21.2

O21.3

O21.4

O21.5

O21.6

- O21.7

O21.8

O22

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 • แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
 • มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
  (2) สรุปรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง (3) ปัญหา/อุปสรรค
  (4) ข้อเสนอแนะ

 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

- O22.1

- O22.2

O22.3

O22.4


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O23

นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

 • เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
 • เป็นนโยบายหรือแผนฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566

- O23.1

- O23.2

- O23.3

O23.4

O24

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

 • แสดงรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ o23
 • มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
 • สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน 
 • ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

- O24.1

- O24.2

O24.3

O24.4

O24.5

O24.6

O25

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล*
 • หลักเกณฑ์ฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  (2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
  (3) การพัฒนาบุคลากร
  (4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  (5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
 • เป็นหลักเกณฑ์ฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566
  * กรณีมีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้

- O25.1

- O25.2

O25.3

O25.4

O25.5

O25.6

O25.7

O25.8


O26

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี

 • แสดงรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  (2) สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล เช่น อัตรากำลัง การแต่งตั้ง
  /โยกย้าย /การฝึกอบรม/พัฒนา เป็นต้น
  (3) ปัญหา/อุปสรรค
  (4) ข้อเสนอแนะ
 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

- O26.1

- O26.2
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O27

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
  การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

 • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน
  (2) รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน
  (3) ส่วนงานที่รับผิดชอบ
  (4) ระยะเวลาดำเนินการ

- O27.1


O27.2

O27.3

O27.4


O28

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้อง
  กับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

- O28.1

O28.2

O28.3

O28.4


O29

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน*
 • มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
  (2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
  (3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
 • สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน
  ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
  *กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน

- O29.1

O29.2

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O30

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 • แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
 • มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม
  อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม
  (2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
  (3) ผลจากการมีส่วนร่วม
  (4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

- O30.1

O30.2


O31

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

 • เป็นประกาศอย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด* 
 • มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่
  ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • เป็นการประกาศสำหรับปี พ.ศ. 2566
  *ผู้บริหารสูงสุดที่ดำรงตำแหน่งใน ปี พ.ศ. 2566

- O31.1

O31.2O32

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

 • แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
 • เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

- O32.1

O32.2

O32.3

O32.4

O32.5

O32.6

O32.7


O33

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

 • แสดงการประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  จากการปฏิบัติหน้าที่

 • เป็นรายงานรอบ 6 เดือนของปี พ.ศ. 2566

- O33.1

O33.2


การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O34

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 • แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
  ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
  (2) มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566


- O34.1

- O34.2

O35

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o34
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

- O35.1

- O35.2

- O35.3

O35.4

O35.5

O36

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 • แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) โครงการ/กิจกรรม
  (2) งบประมาณ*
  (3) ช่วงเวลาดำเนินการ
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566
  *กรณีการดำเนินการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุในแผนว่าไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ


- O36.1

- O36.2

O37

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

 • แสดงรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ o36
 • มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
  (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
 • สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน
  ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

- O37.1

- O37.2

O38

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 • แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  ประจำปี

 • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม
  (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
  (3) ปัญหา/อุปสรรค
  (4) ข้อเสนอแนะ
 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

- O38.1

- O38.2


มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

O39

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 • แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ*
 • แสดงข้อกำหนดจริยธรรม* (ถ้ามี) เพื่อกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
  *กรณีประมวลจริยธรรมจะต้องดำเนินการโดยองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่
  รับผิดชอบ กรณีข้อกำหนดจริยธรรมจะต้องดำเนินการโดยหน่วยงานเอง

- O39.1

- O39.2

- O39.3

O40

การขับเคลื่อนจริยธรรม

 • แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของ
  หน่วยงาน อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างน้อยประกอบด้วย

  (1) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงาน
  ขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม

  (2) การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
  (3) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือ กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

- O40.1

- O40.2

- O40.3

O40.4

O40.5

O41

การประเมินจริยธรรม
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

 • แสดงรายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
 • แสดงการกำหนดให้มีการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาในหลักเกณฑ์บริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

- O41.1

- O41.2

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 • แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565
 • มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน
  (2) ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการ
  ประเมินฯ 
 • มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการ
  เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ 
  โดยมีรายละเอียด
  ต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
  (2) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
  (3) การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและ
  การรายงานผล

- O42.1

- O42.2


O43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 • แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 •  แสดง QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

- O43.1

O43.2

O43.3

O43.4

O43.5