ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ สค.

3 ก.พ. 2564

447 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
ตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว


ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

การเผยแพร่ข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน

O1

โครงสร้าง

 • แผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่เป็นปัจจุบัน          
  - ตำแหน่งที่สำคัญ
  - การแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สำนัก กอง กลุ่ม ศูนย์ หน่วยงาน เป็นต้น

- O1

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

 • รายนามของผู้บริหาร ประกอบด้วย
  ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ (เบอร์โทรศัพท์
  มือถือ/Line/Facebook)

- O2

O3

อำนาจหน้าที่

ข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

- O3

O4

แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน

 • แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย และตัวชี้วัด
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565
 • แผนระดับ 3
 • แผนปฏิบัติราชการรายปี
 • แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี

- O4


O5

ข้อมูลการติดต่อ

แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
1. ที่อยู่หน่วยงาน
2. หมายเลขโทรศัพท์
3. หมายเลขโทรสาร
4. ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
5. แผนที่ตั้งหน่วยงาน

- O5.1

- O5.2

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

- O6.1

- O6.2

- O6.3

- O6.4

O6.5

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
 • เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2565

- O7.1

- O7.2

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8

Q&A

ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web broad, กล่องข้อความถาม - ตอบ เป็นต้น บนเว็บไซต์หลัก

- O8.1

O8.2

O8.3

O8.4

O9

Social Network

 • เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น สามารถเชื่อมโยงบนเว็บไซต์หลัก

- O9.1

- O9.2

- O9.3

- O9.4

O9.5

แผนดำเนินงาน

O10

แผนดำเนินงานประจำปี

 • แผนการดำเนินการของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น
  ป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ 2565

- O10.1

- O10.2

O11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

 • ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
 • มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น

เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565

- O11.1

- O11.2

O12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

 • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

เป็นรายงานผลประจำปีงบประมาณ 2564

- O12.1

- O12.2

 

การปฏิบัติงาน

O13

คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน

 • คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน
 • คู่มือจาก PMQA หมวด 6

- O13.1

- O13.2

- O13.3

- O13.4

- O13.5

- O13.6

การให้บริการ

O14

คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ

 • คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • คู่มือจาก PMQA หมวด 6

- O14.1

- O14.2

- O14.3

- O14.4

- O14.5

- O14.6

O15

ข้อมูลเชิงสถิติ
การให้บริการ

 • ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานครบถ้วนทุกภารกิจ
 • เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2565

- O15

O16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ

 • ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจ
  ของหน่วยงาน ผลของปีงบประมาณ 2564

- O16.1

O16.2


O17

E–Service

 • ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการ e-Service
 • เข้าถึงจากเว็บไซต์หลัก

- O17.1

- O17.2

- O17.3

- O17.4

- O17.5

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18

แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี

 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
 • เป็นแผนฯ ปีงบประมาณ 2565

- O18.1

- O18.2

O19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน

 • ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น

เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565

- O19.1

- O19.2

O20

รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี

 • ผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
 • เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ 2564

- O20.1

- O20.2


การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2565

- O21.1

- O21.2

- O21.3

O22

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ

 • ประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
 • เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2565

- O22.1

- O22.2


O23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ข้อมูลเป็นรายเดือน                
 • ข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น
  -งานที่ซื้อหรือจ้าง
  -วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง
  -ราคากลาง
  -วิธีการซื้อหรือจ้าง
  -รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
  -ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
  -เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
  -เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
 • เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2565

- O23.1

- O23.2


O24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 • ผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน รายปี ข้อมูลรายละเอียด เช่น
  -งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
  -ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
 • เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ 2564

- O24.1

- O24.2

O24.3
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์
  เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
 • เป็นนโยบายของหน่วยงาน
 • เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ 2565

- O25.1


O26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 • ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น
  -การวางแผนกำลังคน
  -การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
  -การพัฒนาบุคลากร
  -การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
  -การพัฒนาคุณภาพชีวิต
  -การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
  -การประเมินผลการปฏิบัติงาน
  -การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย เป็นต้น
 • เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ 2565

- O26.1


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้

 • หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
 • หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
 • หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
 • หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
 • หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

เป็นหลักเกณฑ์ของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2565

- O27.1


O28

ายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ ดังนี้
 • ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ 2564

- O28.1

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอก

จะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงาน

- O29.1

- O29.2

- O29.3

O30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

- O30.1

- O30.2

O30.3

O31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 • ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
 • ข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น
 • เป็นข้อมูลในปีงบประมาณ 2565

- O31.1

- O31.2

- O31.3

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 • ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

- O32.1

- O32.2

- O32.3

O33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 • ผลการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
 • เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ 2565

- O33.1

O33.2


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

 • ประกาศเจตนารมณ์นโยบายของผู้บริหาร No Gift Policy

- O34.1

- O34.2

- O34.3

O35

การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร

 • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
 • เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
 • เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ 2565

- O35.1

O35.2การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 • แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
 • มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
 • เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ 2565

- O36.1

- O36.2

O37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
 • เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36
 • เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ 2565

- O37.1

- O37.2

- O37.3

- O37.4

- O37.5

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน
 • เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ 2565

- O38.1

O38.2


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

 • แสดงแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต
 • ผนส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ 2565

- O39.1

- O39.2

O40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน

 • แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • มีข้อมูลรายละเอียด เช่นความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
 • เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565

- O40.1

- O40.2

O41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
 • ใช้รายงานผลของปีงบประมาณ 2564

- O41.1

- O41.2

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

 • แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ 2564
 • มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น

- O42.1

- O42.2

- O42.3

O43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 • แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
 • เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ 2565

- O43.1

- O43.2

- O43.3

- O43.4

O43.5