ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

20 ต.ค. 2564 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 20 ต.ค. 2564 : พัฒนาและเชื่อมโยงระบบการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ถูกกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว 20 ต.ค. 2564 : ครุภัณฑ์ Hardware เพื่อรองรับ Platform 12 ต.ค. 2564 : จัดซื้อวัสดุอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 12 ต.ค. 2564 : จัดซื้อวัสดุอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 11 ต.ค. 2564 : ซื้อวัสดุประกอบอาหารเพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 (ธ.ค. 64 - ก.ย. 65 11 ต.ค. 2564 : ซื้อวัสดุอาหารของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2565 6 ต.ค. 2564 : ซื้อวัสดุประกอบอาหารเพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 (ต.ค. - พ.ย. 64) 30 ก.ย. 2564 : จ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 30 ก.ย. 2564 : จ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำงบประมาณ 2565 30 ก.ย. 2564 : ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหารประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ก.ย. 2564 : วัสดุอาหารประจำปีงบประมาณ 2565