ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

15 ธ.ค. 2563 : ปรับปรุงต่อเติมจากรั้วเดิมให้สูงขึ้น จำนวน1 แห่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ธ.ค. 2563 : ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรือนนอน 2 15 ธ.ค. 2563 : จัดซื้อวัสดุอาหารของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๙ เดือน (มกราคม - กันยายน ๒๕๖๔) 15 ธ.ค. 2563 : จัดซื้อวัสดุประเภทอาหารผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น 14 ธ.ค. 2563 : วัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้ใช้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-30 กันยายน 2564 9 ธ.ค. 2563 : ซื้อวัสดุอาหารของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding) 8 ธ.ค. 2563 : จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 8 ธ.ค. 2563 : ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหารประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ธ.ค. 2563 : ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (เก้าอี้ขาเหล็กเบาะหนังสีน้ำเงิน) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (ตู้เก็บของ 2 บานเปิด 80 เซนติเมตร) และครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ (เก้าอี้นวดสามารถเคลื่อนย้ายและพับเก็บ) งบลงทุน 7 ธ.ค. 2563 : จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 7 ธ.ค. 2563 : จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 7 ธ.ค. 2563 : จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564