ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของประเทศไทยตามปฏิญญาปักกิ่งและแผนปฏิบัติการอย่างครอบคลุมทุกประเด็น

21 พ.ค. 2567

23 view

ปารดา อ่อนรัศมี


ดาวน์โหลดไฟล์ หนังสือรับรอง คกก tor.pdf
icon