ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองการขัดกันสำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 ก.ย. 2566

104 view

สุชาดา จินดาทิพย์


ดาวน์โหลดไฟล์ BRNB42200438D99_005936.pdf