ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศใช้แผนปฏิบัติด้านครอบครัว พ.ศ. 2566 - 2570

22 มี.ค. 2566

2601 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ