ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองการขัดกันเจ้าหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตของงานของการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างมาตรฐานการดำเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวของสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ

19 พ.ค. 2565

19 view

ศศิวิภา ศิริรักษ์